Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

společnosti Machovský s.r.o., se sídlem Boční 551, 783 72 Velký Týnec, IČO: 28619633, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44569

 1. Úvodní ustanovení
 • Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese ckpivonka.cz(dále jen „internetový obchod“).
 • Kupující má možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 1. Vymezení pojmů
 • Prodávajícímje společnost Machovský s.r.o., se sídlem Boční 551, 783 72 Velký Týnec, IČO: 28619633, DIČ: CZ28619633, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44569.
 • Kupujícím je spotřebitel nebo osoba, která není spotřebitelem.
 • Spotřebitelemje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 • Osobou, která není spotřebitelem, je osoba, která při uzavírání smlouvy s prodávajícím nebo při jiném jednání s ním jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Za osobu, která není spotřebitelem, se považuje také nepodnikající právnická osoba (například územní samosprávný celek).
 • Zbožímse rozumí předmět koupě blíže specifikovaný v objednávce kupujícího, respektive v kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Informace o zboží včetně cen jsou uvedeny v internetovém obchodě.
 1. Uživatelský účet
 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce umístěné na internetové adrese ckpivonka.czmůže kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávky zboží a sledovat stav jejich vyřízení. Kupující může provádět objednávky zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.
 • Kupující je povinen při registraci uvést správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou prodávajícím považované za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem nebo e-mailem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 1. Uzavření kupní smlouvy
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (jako jsou náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.
 • Dodávka zboží se uskuteční na základě objednávky učiněné kupujícím prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře podle platné nabídky zboží zveřejněné v internetovém obchodě. Platí však, že nabídka zboží zveřejněná v internetovém obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), se nepoužije.
 • Ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se vylučuje se objednávka s dodatkem nebo odchylkou od nabídky prodávajícího.
 • Elektronický objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace:
  • identifikační údaje kupujícího;
  • identifikaci objednávaného zboží;
  • způsob úhrady kupní ceny zboží;
  • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
  • místo pro doručení objednávaného zboží; nebude-li místo doručení uvedeno, má se za to, že je jím adresa sídla či bydliště kupujícího;
  • informace o nákladech spojených s doručením zboží.

Neobsahuje-li objednávka požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla kupujícím odeslána, potvrdit. Prodávající v takovém případě bez zbytečného odkladu kontaktuje telefonicky nebo e-mailem kupujícího za účelem odstranění vad objednávky.

 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou kupujícím považovány za správné.
 • Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu odeslaná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně prostřednictvím e-mailu či telefonicky).
 • Po doručení objednávky prodávající neprodleně (zpravidla do 24 hodin od jejího obdržení) potvrdí kupujícímu její obdržení, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Potvrzení obdržení objednávky není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy (tj. potvrzením objednávky).
 • Kupující je oprávněn objednávku odvolat (stornovat) ve lhůtě 24 hodin od jejího odeslání, a to e-mailem zaslaným na adresu eshop@machovsky.cz to však pouze tehdy, bude-li odvolání objednávky doručeno před akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy, tj. před odesláním zboží nebo výslovnou akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy (potvrzením objednávky).
 • Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za takovou akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy (potvrzení objednávky, nikoliv však samotné potvrzení obdržení objednávky) ze strany prodávajícího prostřednictvím emailu nebo telefonu. Výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy (potvrzení objednávky) může být také součástí potvrzení obdržení objednávky.
 • Přílohou akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy je platné znění obchodních podmínek.
 • Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou kupujícímu zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
 • Objednávka kupujícího je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence.
 1. Cena zboží a náklady na dodání zboží
 • Ceny nabízeného zboží jsou platné v době objednávky.
 • Ceny zboží jsou v internetovém obchodě uváděny včetně i bez DPH.
 • Náklady na dodání zboží (poštovné, dopravné, balné) se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na webové stránce umístěné na internetové adrese ckpivonka.cza liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Náklady na dodání zboží nese kupující.
 1. Platební podmínky
 • Cenu zboží a případné náklady na dodání zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • Platba na dobírku při převzetí zboží: Kupující zaplatí za zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště, a to až při převzetí zboží.
  • Platba předem na bankovní účet prodávajícího:Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Kupující zaplatí za zboží na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno, popřípadě předáno.
  • Platba v hotovosti při osobním odběru:Kupující zaplatí za zboží v hotovosti při převzetí zboží na místě a v čase určeném prodávajícím.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
 • Nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím výslovně ujednáno jinak, nepožaduje prodávající od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
 1. Elektronická fakturace
 • Kupujícímu je vystaven doklad o koupi zboží formou elektronické faktury. Tu si může kdykoli stáhnout z odkazu zaslaného v emailu o expedici zakázky. Elektronická faktura je k dispozici ke stažení v uživatelském účtu a kdykoli na vyžádání na e-mailu eshop@machovsky.cz.
 1. Elektronická evidence tržeb
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 1. Odstoupeníod kupní smlouvy pro její podstatné porušení
 • Prodávající i kupující jsou oprávněni od kupní smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou za podmínek dle ustanovení § 2002 občanského zákoníku.
 1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem
 • Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, a to i bez udání důvodu. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy podle tohoto článku obchodních podmínek musí spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 • Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy podle tohoto článku obchodních podmínek, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 • Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy podle tohoto článku obchodních podmínek, budou mu prodávajícím vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 • Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze také tehdy, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno nebo pokud to jeho charakter vylučuje, a to zejména z hygienických důvodů.
 • Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Zákazník je oprávněn zrušit svou smlouvu kdykoliv před odjezdem na zájezd. Zrušení zájezdu musí být provedeno písemně způsobem nepochybným.
 • Storno poplatky se účtují za každého jednoho přihlášeného zákazníka z celkové ceny zájezdu v následující výši:
  • 14 a více pracovních dnů před odjezdem 0,-Kč
  • 7-14 pracovních dnů před odjezdem 50% ceny
  • 3-7 pracovní dny před odjezdem 80% ceny
  • 1-3 pracovní den před odjezdem 100% ceny

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, který není spotřebitelem
 • V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné odstoupit od smlouvy ve smyslu ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.
 1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, zrušení zájezdu ze strany CK
 • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nebo její části v těchto případech:
  • zboží se již nevyrábí;
  • zboží se již nedodává;
  • zboží je již vyprodáno;
  • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží;
  • existuje jiný relevantní důvod, pro který po prodávajícím nelze spravedlivě požadovat plnění smlouvy.
 • V případě, že tato situace nastane, kontaktuje prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
 • CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků, který činí u autobusových zájezdů 35 osob. O takovém zrušení zájezdu musí CK zákazníka informovat do 7 dnů před realizací zájezdu
 • CK je také oprávněna zrušit zájezd v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní rozumně požadovat
 • CK je také oprávněna zrušit zájezd z jiných důvodů, v tomto případě je povinna zákazníka informovat nejpozději 7 dnů před realizací zájezdu
 1. Změny sjednaných služeb

Před zahájením zájezdu

 • Pokud nastanou okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést odpovídající změny (např. programu, trasy nebo ceny) nebo zájezd zrušit. Takové změny je CK povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.
 • Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, příp. na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv stornopoplatků v následujících případech:
  • při zrušení zájezdu cestovní kanceláří
  • při změně termínu konání zájezdu o více než 3 dny
  • při závažné změně programu, trasy poznávacích zájezdů
  • při změně ceny zájezdu s výjimkou případů uvedených v bodu 4
  • při závažné změně ubytování u pobytových zájezdů
  • za závažnou změnu se nepovažuje, je-li nové ubytování v objektu stejné nebo vyšší kategorie ve stejné oblasti
  • při závažné změně způsobu přepravy
  • za závažnou změnu se nepovažuje změna příjezdové nebo odjezdové trasy z dopravních, bezpečnostních a podobných důvodů. Za závažnou změnu se také nepovažuje změna odjezdového či příjezdového místa oproti původně stanovenému. V takovém případě zajistí CK na vlastní náklady náhradní dopravu z (do) původně stanoveného místa, popř. uhradí náklady na náhradní dopravu do výše jízdného vlakem 2.třídy, popř. autobusového jízdného. Tyto změny, jakož i zpoždění odjezdu nezaviněné CK, nelze rovněž považovat za závažnou změnu přepravy
 • Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že se změnou souhlasí V průběhu zájezdu
 • CK je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je CK povinna:
 • zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě, pokud možno hodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu
 • vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu služeb neposkytnutých vinou CK, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění
 • poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly vinou CK poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě
 • V případě, že CK zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší třídy), jsou další nároky zákazníka vůči CK vyloučeny
 • CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které CK nemohla ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky, plynoucí z takové změny programu a ceny zájezdu.
 • Přeruší-li cestovní kancelář zájezd z důvodu vyšší mocí, je povinna učinit veškerá opatření k dopravě cestujícího zpět.

 

 

 1. Práva a povinnosti zákazníka

K základním právům zákazníka patří:

 • právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb
 • právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, zvl. kontakt na osobu, na kterou se zákazník v případě nesnází může obrátit (místní zástupce CK, zastupitelský úřad – adresa a telefon). Dodatečné informace (pokyny na cestu) musí být zákazníkovi zaslány nejpozději 7 dnů před odjezdem (pokud se nepřihlašuje později).
 • právo být seznámen s případnými změnami programu zájezdu, rozsahu služeb a ceny
 • právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek
 • právo písemně oznámit CK, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba v případě, že v oznámení je současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se smlouvou o zájezdu a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu. Toto oznámení musí být doručeno CK V termínu do 10 dnů před začátkem zájezdu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacené ceny zájezdu a nákladů, které CK vzniknou v souvislosti se změnou.

K základním povinnostem zákazníka patří:

 • poskytnout CK součinnosti, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předložení potřebných dokladů
 • zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje
 • nahlásit účast cizích státních příslušníků
 • zaplatit cenu zájezdu v souladu s čl. 6 těchto podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení
 • bez zbytečného odkladu sdělovat CK své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb
 • převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb
 • dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu
 • při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (cestovní doklad, víza, atd.). Cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelství zemí, kam cestují, resp. kterými budou projíždět, a potřebná víza si obstarat sami
 • řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné cestovní kanceláří určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu. V případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování programu či průběhu zájezdu je CK oprávněna zákazníka ze zájezdu vykázat, přičemž tento ztrácí nárok na další služby stejně tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb
 • zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu
 • uhradit event. škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím nebo jiném zařízení.

 

 1. Práva z vadného plnění
 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • na odstranění vady opravou věci,
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • odstoupit od smlouvy.
 • Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 • Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 • Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 • Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  • použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 • Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 • Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:
  1. Pro zaslání zboží: Machovský, s.r.o., Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc.
  2. Pro osobní doručení: Machovský, s.r.o., Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc.
 • Pro reklamaci je na stránkách ke stažení reklamační formulář, který je v případě zaslání reklamované věci zaslán na email a to nejpozději do 72 hodin od obdržení vadné věci. V případě podání reklamace osobně je formulář vystaven na místě. Reklamace je vyřízena ihned, ve složitějších případech, které vyžadují posouzení, do 30 dnů.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 1. Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 
 • Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 • V případě prokázání, že dodaná věc nemá vlastnosti a kvalitu, které si obě strany ujednaly, hradí veškeré náklady na doručení věci k prodejci, stejně tak od něj zpět k zákazníkovi prodejce.
 • Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:
  1. Pro zaslání zboží: Machovský, s.r.o., Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc.
  2. Pro osobní doručení: Machovský, s.r.o., Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc.
 • Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje. 
 • Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

 1. Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem
 • Prodávající poskytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, není-li mezi smluvními stranami výslovně sjednáno jinak.
 1. Další práva a povinnosti smluvních stran
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu.
 • Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
 • Pokud mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce cz.
 1. Souhlaskupujícího se shromažďováním a zpracováním osobních údajů
 • Kupující svojí registrací, respektive odesláním objednávky uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním všech jím při registraci nebo v objednávce vyplněných osobních a jiných údajů, tedy zejména jména a příjmení, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla, adresy sídla či bydliště, adresy pro doručování, e-mailové adresy a telefonního čísla (dále jen „osobní údaje“). Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu.
 • S osobními údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Prodávající, jakožto zpracovatel osobních údajů [ust. § 4 písm. k) zákona o ochraně osobních údajů], je zároveň jejich správcem [ust. § 4 písm. j) zákona o ochraně osobních údajů].
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, jejíž nesplnění by samo o sobě znemožňovalo uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující, který je subjektem údajů ve smyslu ust. § 4 písm. d) zákona o ochraně osobních údajů, bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může
  • požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 • Získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího poskytnuté prodávajícímu bude považovat za důvěrné a použije je pouze ke splnění smlouvy uzavřené s kupujícím a k dalším účelům uvedeným v tomto článku obchodních podmínek. Prodávající nebude předávat osobní údaje kupujícího žádné třetí osobě s výjimkou situací, kdy je předání osobních údajů třetí osobě nezbytné v souvislosti s realizací kupní smlouvy, tj. zejména distribucí objednaného zboží či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (zejména sdělení jména a příjmení a adresy dodání).
 • Kupující má právo na kontrolu a přístup ke svým osobním údajům, a to po zadání hesla v rámci svého uživatelského účtu, případně jinými způsoby stanovenými zákonem. Kupující má právo měnit a aktualizovat své osobní údaje, a to po zadání hesla v rámci svého uživatelského účtu. Pokud o to kupující písemně požádá, prodávající ukončí zpracovávání osobních údajů kupujícího a tyto osobní údaje zlikviduje.
 • Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00077253.
 1. Ukládání cookies
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v internetovém obchodě možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 1. Závěrečná ujednání
 • Veškeré smluvní vztahy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu se řídí právním řádem České republiky.
 • Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, nebo se takovým stane, namísto tohoto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • Tyto obchodní podmínky společnosti Machovský s.r.o. vstupují v platnost a účinnost dne 1. 1. 2018.