Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu Pivoňka cestovní kancelář s.r.o

 

Platnost od 20.5.2024

 

společnosti Pivoňka cestovní kancelář s.r.o., IČO: 19987005, se sídlem Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 94486 pro poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: eshop.ckpivonka.cz

 

 1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Obchodní podmínky e-shopu „CK PIVOŇKA“ (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Pivoňka cestovní kancelář s.r.o., IČO: 19987005 (dále jen „Pořadatel“), upravují některá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavřené podle ust. § 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Pořadatelem na straně jedné a fyzickou osobou (dále jen „zákazník“) na straně druhé (ustanovení Smluvních a Všeobecných obchodních podmínek Pořadatele tím nejsou dotčena a mají před obchodními podmínkami přednost). Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s poskytováním služeb Pořadatele prostřednictvím on-line obchodu (dále jen „e-shop Pořadatele“) a vystavováním potvrzení o zájezdu zakoupených prostřednictvím e-shopu Pořadatele. E-shop Pořadatele je provozován na internetové adrese eshop.ckpivonka.cz prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Pořadatele umístěné na internetové adrese www.ckpivonka.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.


1.3. Ve Smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od obchodních podmínek. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


1.4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. 


1.5. Znění obchodních podmínek může Pořadatel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé zákazníkovi nebo cestujícímu po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


1.6. Potvrzením o zájezdu zakoupeným prostřednictvím e-shopu Pořadatel je dokument ve formátu PDF, který obsahuje náležitosti podle §§ 2525 – 2528 občanského zákoníku a je zákazníkovi zaslán na jeho e-mailovou adresu.

 

 1.    PRODEJ JÍZDNÍCH DOKLADŮ


2.1 Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s nákupem zájezdu (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si zákazník hradí sám.


2.2 Webové rozhraní e-shopu Pořadatel obsahuje nabídku služeb Pořadatele, které lze čerpat na základě zakoupení příslušného zájezdu, a to včetně uvedení cen za nabízené služby. Konečné ceny nabízených služeb (cena obvykle uvedená na potvrzení o zájezdu) jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost Pořadatele prodat zájezd za individuálně sjednaných podmínek.


2.3 Pokud zákazník není jedinou osobou, která se zájezdu bude účastnit, potvrzuje zákazník vyplněním objednávky na nákup jízdního dokladu, že jsou splněny podmínky pro nákup jízdního dokladu ve prospěch i dalších uvedených osob a že je zákazník oprávněn ve prospěch všech těchto dalších osob zájezd zakoupit. Zákazník nese odpovědnost za zakoupení řádného (platného) zájezdu pro všechny takové osoby.


2.4 Před zasláním objednávky Pořadateli je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které zákazník do objednávky vložil. Zákazník odešle objednávku Pořadateli kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou Pořadatelem považovány za správné.


2.5 Potvrzení o zájezdu je vystaveno na jméno a je nepřenosný a platí pouze s platným průkazem, o jehož kontrolu může být zákazník v průběhu zájezdu požádán pověřenou osobou Pořadatele a je povinen se této podrobit. Tím není dotčeno ust. § 2532 občanského zákoníku.


2.6 Nákup zájezdu prostřednictvím e-shopu Pořadatele je možný vždy s výjimkou přestávky na údržbu systému, která je naplánována denně na období 6:00 – 8:00 hod. V případě mimořádných odstávek budou zákazníci informováni na stránkách e-shopu Pořadatel.

 

 1.    POTVRZENÍ O ZÁJEZDU


3.1. Po provedení objednávky je vygenerováno potvrzení o zájezdu jako dokument ve formátu PDF, který se zobrazí v okně prohlížeče a současně je zaslán na elektronickou adresu zákazníka. Potvrzení o zájezdu se dále uloží do historie nákupů zákazníka, která je po přihlášení přístupná na uživatelském účtu zákazníka.


3.2 Potvrzení o zájezdu obsahuje všechny potřebné informace pro zákazníka, které jsou vyžadovány ust. §§ 2525 – 2528 občanského zákoníku, s přihlédnutím k povaze zájezdu (např. v případě konání celého zájezdu na území České republiky není uváděná informace o místním jazyku, ve kterém mohou být další služby na místě poskytovány, atd.)

 

 1.    ZPŮSOB ÚHRADY CENY ZA JÍZDNÍ DOKLADY


4.1 Po řádném vyplnění objednávky a souhlasu s Pravidly pro nákup v e-shopu Pořadatele zákazník odešle objednávku Pořadateli kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“, přičemž je v rámci objednávky povinen vyplnit veškeré údaje pro konečné vystavení faktury jako řádného daňového dokladu. Zákazníkovi je poté zaslaná na jeho zadanou e-mailovou adresu závazná objednávka bez nutnosti okamžité úhrady, avšak s uvedením částky (ceny za zájezd), způsobu její úhrady a data její splatnosti, kdy v případě, že zákazník toto datum splatnosti nedodrží (do data splatnosti nebude celková cena zájezdu připsána na účet Pořadatele), Pořadatel zájezd pro zákazníka neuskuteční (dále jen „Záloha“).


4.2. V případě řádného a včasného uhrazení Zálohy vystaví objednatel zákazníkovi po uskutečnění zájezdu pro forma konečnou fakturu s doložkou „neplaťte“. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je první den uskutečnění zájezdu.  Faktura bude vystavena do 15 dní od uskutečnění zájezdu, a to výhradně v měně CZK. Zákazník souhlasí s přijímáním elektronické faktury, přičemž tento svůj souhlas váže na splnění následujících podmínek:

 • Pořadatel bude posílat elektronické faktury vždy z následující emailové adresy: [eshop@ckpivonka.cz]
 • Elektronická faktura bude přijímána výlučně prostřednictvím emailové adresy uvedené při objednávce.
 • Elektronická faktura bude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
  Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu PDF.
 • Přílohy elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány odběrateli pouze ve formátech PDF.

 

 1.    PODMÍNKY UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ ZÁJEZDU


5.1 Uznané částky (návratky) budou zákazníkovi vyplaceny výhradně bezhotovostním převodem na účet, kterou byla provedena úhrada Zálohy. Ze strany Pořadatele dojde zároveň k vystavení opravného daňového dokladu k původní faktuře ve výši uznané částky návratku, který bude zaslán na e-mail zákazníka uvedený při objednávce.


 1.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


6.1 Případné slevy z ceny zájezdu poskytnuté Pořadatelem zákazníkovi nelze, není-li stanoveno jinak, vzájemně kombinovat.


6.2 Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu (včetně zde zveřejněných fotografií) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu.


6.3 Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní e-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní e-shopu. Webové rozhraní e-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Pořadatele a který je v souladu s jeho určením.


6.4 Zákazník bere na vědomí, že Pořadatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.


6.5 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou o přepravě obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a k řešení sporů z takového vztahu jsou příslušné české soudy.


6.6 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení těchto obchodních podmínek není dotknutá platnost ostatních ustanovení.


6.7 Pořadatel není plátcem daně z přidané hodnoty.